REGULAMIN – RAJD NORDIC WALKING

Regulamin rajdu nordic walking „Icebug Winter Trail 2017″

 

ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy Icebug Winter Trail, zwanej dalej Biegiem, jest Stowarzyszenie „Biegam po górach” z siedzibą w Nowym Targu.
 Formularz teleadresowy organizatora znajdują się na stronie www.icebugwintertrail.pl

Wydarzenie odbywa się w ramach 2. Amatorskiej Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Nordic Walking Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking 2017. Organizatorem 2. Amatorskiej Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Nordic Walking jest Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking (www.psnw.pl), organizator REWOLUCJI Nordic Walking, ale także szkoleń instruktorskich, trenerskich i sędziowskich w całej Polsce w obszarze Nordic Walking, członek Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Regulamin 2. AOLMNW PSNW 2017: www.liganordic.pl

 

I. CEL

1. Upowszechnianie dyscypliny nordic walking jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja miasta regionu górskiego jako przyjaznego dla biegaczy.

 

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Rajd odbędzie się w dniu 11 lutego 2017 r. na terenie gminy Nowy Targ i Miasta Nowy Targ

2. Start Rajdu Nordic Walking na dystansie ok. 17km, nastąpi o godz. 10:05.

3. Długość trasy wynosi ok. 17 km. Trasa będzie oznaczona w terenie za pomocą taśm znaków i znaczników.

III. LIMIT CZASU

1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 5 godzin od strzału startera.

2. Uczestnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania rajdu i zejścia z trasy.

IV. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE

1. Na trasie rajdu będzie jeden punkt odżywiania na ok. 9,6 km (schronisko Turbacz)

2. Na trasie mogą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją uczestnika.

V. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA

1. Każdy zawodnik na trasie rajdu zobowiązany jest posiadać:
- trwale przymocowany numer startowy w widocznym miejscu,
- 1 szt. – sprawny telefon komórkowy z naładowaną baterią i numerem telefonu podanym organizatorom,
- 1 szt. – gwizdek,
- 1 szt. – folia NRC,
- odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych.

2. Wyposażenie zalecane przez organizatorów:

- buty z kolcami,

- raczki turystyczne,

- nakładki antypoślizgowe,

- stuptupy,

- wiatro-, wodoodporna kurtka,

- wiarto-, wodoodporne rękawiczki.

- chusta wielofunkcyjna typu „buff”

- mapa trasy biegu,

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. W Rajdzie prawo startu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.

2. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.icebugwintertrail.pl Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Opłaty należy dokonywać w trakcie zapisów. UWAGA pojawienie sie imienia i nazwiska na liście startowej jest jednoznaczne z opłaceniem wpisowego.

 

3. Udział w Rajdzie Nordic Walking mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn wypełnią Formularz Rejestracyjny i dokonają opłaty startowej.

4. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 8 lutego 2017 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Rajdu w dniu 11 lutego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Rajdzie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Biegam po górach.

7. W Rajdzie obowiązuje limit 250 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych.

9. Wszyscy uczestnicy startujący w Rajdzie Nordic Walking muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne 11 lutego w godzinach: 8:00 – 9:45.

10. Adres Biura Zawodów/Rajdu: Dolna stacja wyciągu stacji narciarskiej Długa Polana

11. W Biurze Zawodów/Rajdu uczestnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi:

- numer startowy
- pamiątkowe okulary rzeciwsłoneczne

- bon na posiłek po zakończeniu rajdu
- upominki uzależnione od hojności sponsorów

13. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

14. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego uczestnika. Dodatkowo należy przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez Uczestnika Rajdu. Wzór do pobrania TUTAJ.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu lub jego przerwania bez podania powodów.

VII. KLASYFIKACJE

1. Podczas Rajdu nie będą prowadzone klasyfikacje uczestników.

2. W oficjalnych wynikach podane zostaną czasy brutto – pomiar czasu ma charakter symboliczny.

VIII. NAGRODY

1. Każdy z uczestników, który ukończy rajd otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród dla uczestników.

3. Wśród wszystkich uczestników rozlosowanych zostanie 10 sztuk voucherów zakupowych o wartości 100 zł każdy od Regatta Polska – sponsora 2. Amatorskiej Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Nordic Walking.
IX. OPŁATY

1. Każdy uczestnik Rajdu ponosi koszty opłaty wpisowej.

Opłata wpisowa wynosi w zależności od terminu wpłaty:

- 50 zł do dnia 31 grudnia 2016 r.

- 60 zł do dnia 31 stycznia 2017 r.

- 70 zł do dnia 8 lutego 2017 r.

- 80 zł w dniu 11 lutego w Biurze Zawodów (płatność gotówkowa)

Limit numerów startowych wynosi 250 – o kolejności nadawania numerów startowych decyduje data dotarcia opłaty wpisowej.

Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy dla pierwszych 150 zapisanych i opłaconych zawodników.

3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się uczestnika na liście startowej na stronie www.icebugwintertrail.pl co następuje równoczesnie z  dokonaniem opłaty.
5. Opłata uiszczona nie podlega zwrotom.
6. Organizator nie wystawia faktur/rachunków za udział w rajdzie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas rajdu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części stroju sportowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Przebywanie na trasie rajdu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę rajdu.

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Rajdzie, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

4. Uczestnicy skracający trasę Rajdu zostaną zdyskwalifikowani.

5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 11 lutego 2017 do godz. 16.00 na adres mailowy biuro@icebugwintertrail.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 18 lutego 2017.

6. Depozyty ubraniowe: uczestnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator  za nie nieodpowiada.

7. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Rajdzie

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

10. Decyzje lekarzy/ratowników dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania rajdu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Rajdzie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Rajdzie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

12. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w rajdzie lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w rajdzie.

13. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Rajdzie.

14. Zawodnik na mecie bez numeru startowego, nie będzie sklasyfikowany.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.

16. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Comments are closed