REGULAMIN – 6 GODZIN Z MAPĄ

Regulamin zawodów na orientację Icebug Winter Trail 2016

 

ORGANIZATOR

Organizatorem zawodów na orientację Icebug Winter Trail 2016, zwanej dalej Biegiem, jest Stowarzyszenie „Biegam po górach” z siedzibą w Nowym Targu.
Formularz teleadresowy organizatora znajdują się na stronie www.icebugwintertrail.pl

 

I. CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja miasta regionu górskiego jako przyjaznego dla biegaczy.

 

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 13 lutego 2016 r. na terenie gminy Nowy Targ.

2. Start Biegu nastąpi o godz. 07:00. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się o godz. 06:50 na odprawę techniczną. Wtedy też zostaną wydane mapy.

3. Długość trasy zależy od wyboru wariantu którym chce przemieszczać się zawodnik.

III. LIMIT CZASU

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godziny od strzału startera.

IV. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE

Na trasie Biegu będzie jeden punkt odżywiania czynny od godziny 10:45. O odwiedzeniu punktu odżywiana decyduje sam zawodnik.

 

V. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

 

Zawody przeprowadzone zostaną w formie rogainingu (pieszy scorelauf) z limitem czasu 6 godzin.

Zawodnicy otrzymają mapę 10 minut przed startem, aby zaplanować swoją trasę. Każdy punkt kontrolny wart jest od 1 do 6 punktów przeliczeniowych (trudne punkty warte są więcej).

 

W terenie rozstawionych będzie 20 pkt kontrolnych o różnych punktach przeliczeniowych. Zadaniem zawodnika jest zdobyć w ciągu limitu czasu jak największą ilość punktów przeliczeniowych i powrócić na metę (znajdującą się tam gdzie start).

Spóźnienie karane jest utrata jednego punktu przeliczeniowego za każde 2 pełne minuty spóźnienia. Spóźnienie powyżej 30 minut karane jest dyskwalifikacją

 

V. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA

1. Każdy zawodnik na trasie zawodów zobowiązany jest posiadać:
- trwale przymocowany numer startowy w widocznym miejscu,
- 1 szt. – sprawny telefon komórkowy z naładowaną baterią i numerem telefonu podanym organizatorom,
- 1 szt. – gwizdek,
- 1 szt. – folia NRC,
- odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych.

2. Wyposażenie zalecane przez organizatorów:

- buty z kolcami,

- raczki turystyczne,

- nakładki antypoślizgowe,

- stuptupy,

- wiatro-, wodoodporna kurtka,

- wiarto-, wodoodporne rękawiczki.

- chusta wielofunkcyjna typu „buff”

- mapa trasy biegu,

- kompas,

- długopis , zakreślacz lub marker permanentny.

3.Na trasie biegu zakazane jest używanie odbiorników GPS w innych celach niż zapisanie śladu trasy!

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. W Biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.

2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.icebugwintertrail.pl Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Opłaty należy dokonywać na konto:

Numer rachunku: 84 1020 3466 0000 9602 0107 3303

Stowarzyszenie Biegam Po Górach

ul. Studzienna 12, 34 – 400 NOWY TARG

W tytule przelewu prosimy napisać: „Icebug Winter Trail + (Imię i nazwisko zawodnika)

3. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn wypełnią Formularz Rejestracyjny i dokonają opłaty startowej.

4. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 9 lutego 2016 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 13 lutego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Biegam po górach.

7. W biegu obowiązuje limit 1000 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych.

9. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne 13 lutego w godzinach 6:00 – 7:00.

10. Adres Biura Zawodów: Dolna stacja wyciągu stacji narciarskiej Długa Polana

11. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi:
- numer startowy
- bidon sportowy
- pokrowiec neoprenowy na bidon
- pamiątkowa chusta typu „buff”
- upominki uzależnione od hojności sponsorów

13. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

14. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez Uczestnika Biegu. Wzór do pobrania TUTAJ.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

 

VII. KLASYFIKACJE

Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet.

VIII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn oby dystansów otrzymują nagrody rzeczowe.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

IX. OPŁATY

1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej.

Opłata wpisowa wynosi w zależności od terminu wpłaty:

- 65 zł do dnia 21 grudnia 2015 r.

- 75 zł do dnia 21 stycznia 2016 r.

- 85 zł do dnia 9 lutego 2016 r.

- 100 zł w dniach 10 – 13 lutego w Biurze Zawodów (płatność gotówkowa)

Organizator zastrzega możliwość braku pełnych świadczeń w dniu zawodów dla wpłat i płatności po 9 lutym.

Limit numerów startowych wynosi 1000 – o kolejności nadawania numerów startowych decyduje data dotarcia opłaty wpisowej.

Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy dla pierwszych 500 zapisanych i opłaconych zawodników.

W przypadku wniesienia opłaty wpisowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

2. Wpłat można dokonać na konto Stowarzyszenia, (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz dopisek „Icebug Winter Trail 2016”). Po tym terminie płatności internetowe nie będą możliwe.

3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.icebugwintertrail.pl co następuje po maksymalnie 5 dniach po dokonaniu opłaty.

4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

5. Opłata uiszczona podlega zwrotom do 15.01.2016 roku z pomniejszeniem o koszty manipulacyjne w wysokości 15 % wartości opłaty.

6. Organizator nie wystawia faktur/rachunków za opłatę za udział w zawodach.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części stroju sportowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 13 lutego 2016 do godz. 18.00 na adres mailowy biuro@icebugwintertrail.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 28 lutego 2016.

5. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

6. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

8. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

10. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.

11. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

12. Zawodnik na mecie bez numeru startowego, nie będzie sklasyfikowany.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.

14. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Comments are closed